Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akty Prawne - Prawo Lokalne i Krajowe

Podjęte uchwały:

Uchwała nr XXX/229/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce.

Uchwała nr XXXI/239/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce

Uchwała nr XXXII/242/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała nr XXXII/243/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXXII/244/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała nr XXXII/245/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała nr XXXIX/300/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała nr XLVI/350/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce

Uchwała nr L/378/14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce

Tekst jednolity:

Uchwała NR XXI/170/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce

Ustawy:

PDFUstawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016 r, poz. 250, z późn. zm.) - tekst ujednolicony,.pdf (846,75KB)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

 

Inne strony:

http://www.mos.gov.pl/kategoria/4424_utrzymanie_czystosci_i_porzadku_w_gminach/

http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Wersja XML