Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt - Gospodarowanie Odpadami

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 r. władze samorządowe zostały zobligowane do zorganizowania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rada Miejska w Głubczycach podjęła w związku z tym kilka ważnych uchwał dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami. Określają one m.in.: terminy, częstotliwość i tryb dokonywania opłat za śmieci oraz ich stawki, jak również sposób świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce (Utrzymanie czystości i porządku w gminie > Akty Prawne - Prawo Lokalne i Krajowe).

 

Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Głubczyce obejmuje tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych tj. prowadzących działalność gospodarczą muszą indywidualnie zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Głubczyce. 

Rejestr dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu www.bip.glubczyce.pl  w  zakładce Ochrona środowiska > Działalność regulowana.

 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek:

- zaopatrzyć nieruchomość w pojemnik na odpady i utrzymywać go  w należytej czystości;

- selektywnie zbierać odpady  komunalne, zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce;

- ponosić od 1 lipca 2013 r. na rzecz Gminy Głubczyce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Deklarację można pobrać :

1. w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości 14,  pokój nr 15;

2. ze strony internetowej:  www.glubczyce.pl.→ Utrzymanie czystości i porządku w gminie > Deklaracja DO-1 - do pobrania;

3. u swojego zarządcy nieruchomości wspólnej.

 

Deklarację można złożyć:

1) osobiście w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości 14,  pokój nr 15 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce;

2) w przypadku właścicieli, współwłaścicieli,  najemców, dzierżawców, użytkowników wieczystych lokali w zabudowie wielorodzinnej, deklaracje składa  zarządca  lub inny podmiot władający nieruchomością.

 

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Głubczyc określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Złożona deklaracja jest podstawą do uiszczania na rzecz Gminy Głubczyce  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opłaty będą wnoszone za dany miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego, na indywidualny rachunek klienta lub u sołtysa - inkasenta, na terenie wiejskim.

 

Z ponoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Gmina Głubczyce pokrywać będzie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujące:

- koszt odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- koszt utworzenia i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów  komunalnych,

- koszt obsługi administracyjnej systemu.

 

W ramach wnoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami odbierana jest każda ilość odpadów komunalnych.

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała między innymi, że województwo opolskie zostało podzielone na 4 regiony. Gmina Głubczyce została wpisana do południowo - wschodniego regionu gospodarki odpadami komunalnymi.

Brak opisu obrazka

*-Prezentacja „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” Opole - Manfred Grabelus, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWO Opole, 02.10.2012r.

 

 

Urząd Miejski w Głubczycach

Wydział Komunalno-Inwestycyjny

Gospodarowanie odpadami

 

ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce

pokój nr 15

077 485 30 21 wew. 231

email:

Wersja XML