Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utrzymanie porządku i czystości w gminie

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 

WAŻNE INFORMACJE!


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U 2021 poz. 888), Gmina Głubczyce zawiadamia, że w związku z Uchwałą nr XXXIV/340/21 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 grudnia 2021 r. wprowadzono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 lutego 2022r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

 • dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 29,00 od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 87,00 od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

 

1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji wraz z blankietem opłat na 2021 rok.

 

2. Zgodnie z art. 6m ust. 2a wspomnianej wyżej ustawy, zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji opłaty, a opłata uiszczana będzie w wysokości podanej w doręczonym zawiadomieniu.

 

3. Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w siedzibie tut. Urzędu ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, w Wydziale Komunalno - Inwestycyjnym (pokój nr 15, I piętro).

 

4. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina. O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu, oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Wzrost opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi nastąpiły w wielu innych gminach województwa opolskiego:

 • Tarnów Opolski - 38,00 zł
 • Baborów 32,00 zł
 • Skoroszyce 33,00 zł
 • Głogówek 29,00 zł

Jak wynika z powyższego, proponowana przez Gminę Głubczyce stawka 29,00 zł/os nie jest stawką wygórowaną w stosunku do pozostałych gminy województwa opolskiego i jest niezbędna do pokrycia wszelkich kosztów związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami w naszej Gminie.


 

Jak segregować odpady komunalne?

Właściciele nieruchomości realizują obowiązki selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez selektywne zbieranie następujących frakcji odpadów komunalnych:

 1. papieru,
 2. metalu,
 3. tworzywa sztucznego,
 4. szkła,  
 5. odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
 6. bioodpadów,
 7. popiołu;

Brak opisu obrazka

Selektywnie zebrane odpady komunalne należy przed włożeniem do worka lub pojemnika:

 1. usunąć nakrętki;
 2. zgnieść w przypadku gdy materiał na to pozwala;
 3. opróżnić opakowania z resztek zawartości;
 4. oderwać wieczka od pojemników;
 5. wyrzucać odpady BIO luzem, ewentualnie w torebkach papierowych lub foliowych;
 6. segregować tylko czysty papier, brudny trafia do zmieszanych;
 7. nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów.

Brak opisu obrazka
Należy pamiętać, aby wydzielić niżej wymienione frakcje odpadów komunalnych ze strumienia odpadów powstających w gospodarstwach domowych:

 1. odpady niebezpiecznych,
 2. przeterminowane leki,
 3. chemikalia,
 4. odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 5. zużyte baterie,
 6. akumulatory,
 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 8. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 9. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 10. zużyte opony samochodów osobowych,
 11. odpady tekstyliów i odzieży

 

Pozostałe rodzaje odpadów komunalnych oddajemy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Odpady wielkogabarytowe

 
 • Wielkogabaryty - meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, deski do prasowania, itp.
Brak opisu obrazka
 

ww. odpady należy wystawić przed posesję dnia poprzedzającego odbiór lub w dzień odbioru do godz. 6.00.

Odbiory odpadów biodegradowalnych i wielkogabarytowych będzie realizowany zgodnie z harmonogramem po uprzednim zgłoszeniu: numer tel. (77) 485-22-69, e-mail:


 

PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Brak opisu obrazka

PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, które funkcjonuje w każdej polskiej gminie. Mieszkańcy mogą oddawać do niego, nieodpłatnie, selektywnie zebrane odpady.

Co można przywieźć do PSZOKu?

 
Brak opisu obrazka
 

Odpady niebezpieczne, akumulatory i chemikalia należy dostarczać we własnym zakresie do wyznaczonych do tego punktów lub przekazać osobom uprawnionym, bądź na bieżąco przekazywać do PSZOK.

Przeterminowane leki należy umieszczać na bieżąco w specjalistycznych pojemnikach znajdujących się w aptekach na terenie gminy Głubczyce lub na bieżąco przekazywać do PSZOK.

 

Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy na bieżąco przekazywać do PSZOK.

Opony samochodów osobowych - w ilości nie przekraczającej 4 opon rocznie na jedną deklarację złożoną przez właściciela nieruchomości, należy dostarczać bezpośrednio do PSZOK.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy bezpośrednio przekazywać do PSZOK.

Zużyte baterie należy umieszczać na bieżąco w specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w szkołach, przedszkolach, placówkach handlowych, urzędach administracji publicznej lub bezpośrednio przekazywać do PSZOK.

Odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości nie przekraczającej 300 kg rocznie na jedną deklarację złożoną przez właściciela nieruchomości, należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach, kontenerach, workach uniemożliwiających pylenie i przekazywać do PSZOK.

Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przed posesję bez umieszczania ich w workach, nie wcześniej niż w przeddzień terminu wyznaczonego harmonogramem lub przekazywać na bieżąco do PSZOK.

Bioodpady – należy poddać procesowi kompostowania np. w przydomowych kompostowniach, zlokalizowanych wyłącznie w granicach nieruchomości, nie stwarzając jakichkolwiek uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości. W przypadku braku możliwości kompostowania, bioodpady stanowiące odpady komunalne należy umieszczać w workach ulegających biodegradacji lub zbierać w pojemnikach i przekazywać przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem, bądź na bieżąco przekazywać do PSZOK. Usytuowanie i lokalizacja przydomowej kompostowni winna uwzględniać przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Odpady tekstyliów i odzieży należy bezpośrednio przekazywać do PSZOK.

Czego nie można przywozić?

PSZOKi mają za zadanie służyć mieszkańcom. Zostały stworzone, w celu odbierania śmieci komunalnych wytworzonych w domach i mieszkaniach – nie można wywozićdo nich odpadów z działalności gospodarczej lub w ilości wyglądającej na pochodzące z takiej działalności (takie odpady podlegają pod inne przepisy i nie mogą być traktowane tak jak te, które pochodzą od osób prywatnych).

Działania proekologiczne w Gminie:

 

Spektakle ekologiczne na deskach MOK w Głubczycach W ramach realizacji zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie Głubczyce i prowadzonej kompanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niskiej emisji oraz zanieczyszczeń wód, w dniu 14.11.2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach odbyły się spektakle ekologiczne pt. „Jaskiniowcy” oraz „Baron Smog”.

Kontakt do instytucji, od których można uzyskać dodatkowe informacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce:
USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA z o.o.

ul. Pocztowa 8
48-100 Głubczyce
woj. opolskie
tel. 77 485 64 94 / fax 77 485 22 69
e-mail: sekretariat@ukglubczyce.pl
Informacje dotyczące utrzymania czystości i porządku w Gminie Głubczyce:
Urząd Miejski w Głubczycach
ul. Niepodległości 14,
48-100 Głubczyce
tel. 77 485 30 21 wew. 231.
pokój nr 15.
 
 
 
Kampania informacyjno-edukacyna związana z gospodarką odpadami komunalnymi
Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez Gminę Głubczyce (lider projektu) oraz Miejski Ośrodek Kultury i Usługi Komunalne Sp. z o.o. Miejscem realizacji projektu jest Gmina Głubczyce, ale jego zasięg będzie miał charakter ponadlokalny i regionalny (obszar całego województwa opolskiego).
Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie różnorodnych form działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.), z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zadania:
przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w formie materiałów
 • audiowizualnych,
 • organizacja imprez informacyjno-edukacyjnych w formie festiwali,
 • organizacja warsztatów oraz spektakli dla dzieci i młodzieży,
 • organizacja lokalnej akcji sprzątania lasu,
 • organizacja lokalnego konkursu plastycznego pt. „Jak widzą dzieci segregację śmieci”,
 • zakup pojemników do segregacji śmieci dla szkół podstawowych oraz przedszkoli,
 • stworzenie podstrony internetowej poświęconej prawidłowej gospodarce odpadami na terenie Gminy Głubczyce,
 • przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w formie materiałów drukowanych,
 • działania promocyjno-informacyjne projektu.

Wartość projektu:
296 250,00 zł
Kwota dofinansowania:
251 748,92 zł
Celem niniejszego projektu jest zwiększenie proekologicznej świadomości społeczeństwa oraz ukształtowanie właściwych postaw i zachowań w odniesieniu do gospodarki odpadami.
Dzięki powyższym działaniom możliwe będzie przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu gospodarki odpadami, uwzględniając także szczegółowe informacje związane z niniejszym zagadnieniem m.in. właściwa segregacji śmieci w gospodarstwach domowych; recykling; minimalizacja odpadów; racjonalne wykorzystywanie zasobów i surowców; sposób utylizacji śmieci; zagrożenia wynikające z niewłaściwej segregacji odpadów i spalania ich w piecach etc.

 

Brak opisu obrazka

 

Projekt Nr RPOP.05.02.00-16-0019/17 o nazwie “Kampania informacyjno-edukacyjna związana z gospodarką odpadami na terenie Gminy Głubczyce” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


KONTAKT

 

Urząd Miejski w Głubczycach

Wydział Komunalno-Inwestycyjny

Gospodarowanie odpadami

 

ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce

pokój nr 15

077 485 30 21 wew. 231

email: 

Wersja XML