Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rolnictwo

Gmina Głubczyce, położona w przeważającej części na terenie Płaskowyżu Głubczyckiego, jest typową gminą rolniczą.

 

Teren gminy charakteryzuje się wysoką bonitacją gruntów, korzystnymi warunkami agro-klimatycznymi oraz agro-ekologicznymi, stawiającymi ten obszar w rzędzie znanych z korzystnych warunków przyrodniczych dla rolnictwa regionów: Niziny Śląskiej, okolic Krakowa, Rzeszowa, Kalisza, Lubelszczyzny i Żuław. Występują tutaj niezwykle urodzajne gleby powstałe na utworach lessowych, zaliczane do gleb "pszennych dobrych" klasy IIIa i IVa (88% gruntów rolnych), z pewnym odstępstwem w tzw. strefie górskiej (około 8%) i gleb żytnich (około 1%).

 

Struktura użytków rolnych  
   
powierzchnia gminy Głubczyce ogółem 29 433 ha
z tego:  
   

1) użytki rolne:

 

23 546 ha
- grunty orne 20 928 ha
- sady      148 ha
- łąki trwałe      961 ha

- pastwiska

 

  1 509 ha

2) grunty pod lasami i zadrzewieniami

 

  3 079 ha
3) pozostałe   2 808 ha

 

Wersja XML