Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach na opiekunów prawnych i kuratorów

Nabór Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach
na opiekunów prawnych i kuratorów
ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Prudniku
dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych
oraz przedstawicieli dla osób nieobecnych

Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.788 z późn. zm.)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach

przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Prudniku dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych oraz przedstawicieli dla osób nieobecnych

Zakres podstawowych zadań:
- sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.
O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego, kuratora oraz przedstawiciela dla osoby nieobecnej decyduje Sąd.
Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:

Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego, kuratora, przedstawiciela dla osoby nieobecnej.
2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
3. Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

UWAGA!
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych, kuratorów i przedstawicieli dla osoby nieobecnej przyjmowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach
48-100 Głubczyce ul.Pocztowa 6A

Do pobrania odpowiedni druk oświadczenia: DOCpr_op_ośw.doc

Wersja XML