Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program 5.5 Ochrona powietrza - Ograniczenie niskiej emisji, wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Głubczyce

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

PDFDeklaracja woli przystąpienia do projektu.pdf

PDFWniosek o udzielenie dotacji.pdf
PDFUmowa.pdf
PDFWniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji.pdf
PDFOświadczenie o kwalifikowalności VAT.pdf
 


Brak opisu obrazka

Gmina Głubczyce w roku 2020 przystąpiła do projektu mającego na celu pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Działanie 5.5. Ochrona powietrza.

 

14 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5128/2021 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.05.00-IZ.00-16-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.5 Ochrona powietrza zatwierdził Listy ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020 , wśród których znalazły się dwa projekty Gminy Głubczyce.

 

Przedmiotem konkursu było dofinansowanie do zadań związanych z:

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu dot. budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty wynosił 34%, a dla projektu dot. budynków użyteczności publicznej oraz zasobów mieszkaniowych stanowiących zasób gminy 63%.

 

Gmina Głubczyce pozyskała środki na dwa projekty:

  1. Ograniczenie niskiej emisji - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Głubczyce.
  2. Ograniczenie niskiej emisji w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób gminy - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Głubczyce.

 

Prace planowane są do realizacji w latach 2021-2023.

 

Dofinansowanie obejmie:

- wymianę źródeł ciepła w 36 indywidualnych nieruchomościach i 1 wspólnoty mieszkaniowej na terenie miasta Głubczyc - liczącej 30 lokali

 

 Planowane koszty na realizację zadania w przypadku wymian indywidualnych i wspólnoty mieszkaniowej to ok. 834 000 zł . Dofinansowanie wynosi ok. 284 000 zł, wkład własny Gminy i odbiorcy ostatecznego to ok. 550 000 zł.

 

 - wymianę źródeł ciepła w 50 lokalach komunalnych stanowiących zasób Gminny Głubczyce

 

Planowane koszty na realizację zadania to ok.963 000 zł. Dofinansowanie wynosi ok. 607 000 zł , wkład własny Gminy 356 000 zł.

 

Na sierpniowej sesji planowane jest przyjęcie przez Radę Miejską w Głubczycach Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Głubczyce”, ze środków budżetu Gminy Głubczyce przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza. Na przełomie miesiąca wrzesień-październik 2021 po podpisaniu umów z właścicielami będą mogli przystąpić do realizacji zadań.

 

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka

Wersja XML