Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udział gminy w programach

Projekty inwestycyjne

Zintegrowany Program Operacyjny  Rozwoju Regionalnego

Interreg III A Czechy - Polska

Europejska Współpraca Terytorialna
Regionalny Program Operacyjny
Sektorowy Program Operacyjny - Odnowa Wsi

Projekty nieinwestycyjne tzw. "miękkie"

 Program Town Twinning

Program Współpracy Przygranicznej Polska - Czechy PHARE

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy - Polska 2004-2006

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013

Wersja XML