Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku utraty pojazdu bez zmian w prawie własności

INFORMACJA

dotycząca wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmian w zakresie prawa własności.

1. Warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy Głubczyce, na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach (art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym - (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.).

2. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Przepisu nie stosuje się do pojazdów Policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej.

4. Podstawa prawna do wyliczenia opłaty: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmian w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002r. nr 44, poz. 419 z późn. zm.).

 

5. Wyliczenie opłaty następuje w oparciu o przedmiotowe Rozporządzenie i według wzoru: O = W x R +2 x S + 0,5 x M gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

O – łączna kwota opłaty wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmian w zakresie prawa własności,

W – współczynnik będącym mnożnikiem opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, uzależniony od rodzaju pojazdu i wynoszący: 1,5 - dla motorowerów 2,0 - dla motocykli i przyczep 4,0 - dla ciągników rolniczych i pojazdów samochodowych o masie własnej poniżej 3,5 tony 6,0 - dla pojazdów samochodowych o masie powyżej 3,5 tony

– równowartość opłaty pobieranej za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, określonej na podstawi odrębnych przepisów,

– stawka opłaty za umieszczenie zużytego lub nienadającego się do użytkowania pojazdu na składowisku odpadów, określona na podstawie odrębnych przepisów,

M – maksymalna stawka grzywny w postępowaniu mandatowym, określona na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2021r. -

 Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku na 2021r.: 16 01 04 * - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy - 276,21 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r. 1840 z późn. zm.) Organ rejestrujący pobiera opłatę za wydanie: dowodu rejestracyjnego lub jego wtórnika - 54,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczeniach (Dz. U. 2021. poz. 457) w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do - 500,00 zł.

Po wyliczeniu wg wzoru, opłata na rzecz gminy wynosi w 2021r.:

 

Wnioskodawca może dokonać opłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Głubczycach lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Głubczycach określając przedmiot opłaty. Numer rachunku bankowego wskazane będą w zawiadomieniu o opłacie.

 

Uwaga! Z uwagi na możliwość zmiany danych, po dacie aktualizacji usługi powyższej, podane opłaty noszą charakter jedynie informacyjny, szczegółowe wyliczenia wg stanu w danym dniu dokonuje osoba prowadząca sprawy!

 

WNIOSEK

DOCWniosek o ustalenie opłaty na rzecz gminy.doc

Wersja XML