Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

KOMUNIKAT BURMISTRZA GŁUBCZYC DOTYCZĄCY ZMIANY TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I OPŁATY PRZEKSZTAŁCENIOWEJ

 

Na podstawie art. 15j i art. 53 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 568)

 

 

Termin ten może być przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

 

Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy Santander Bank nr 51 1090 2154 0000 0005 6000 0127 wskazując w tytule przelewu: „oplata przekształceniowa za rok 2020” lub „oplata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2020”.


Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Głubczycach przypomina, że na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych nieruchomości.

 

Ustawa nałożyła na nowych właścicieli, będących dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi wymienionych gruntów, obowiązek ponoszenia opłat rocznych z tytułu przekształcenia w wysokości obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 roku przez okres 20 latwysokości opłat za użytkowanie wieczyste. Równocześnie ustawa dopuściła możliwość jednorazowego wniesienia opłaty za przekształcenie w każdym czasie trwania obowiązku płatności oraz skorzystania z bonifikat z tego tytułu. Bonifikaty dotyczą jedynie osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych lub spółdzielni mieszkaniowych.

 

Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty rocznej obowiązującej w roku, w którym nowy właściciel zgłosi zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do lat 20.

 

Bonifikaty w opłatach jednorazowych z tytułu przekształcenia

 

W przypadku gruntów będących dotychczas własnością Gminy Głubczyce Rada Miejska w Głubczycach uchwałą Nr IV/32/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 511) wprowadziła takie bonifikaty. Uchwała weszła w życie z dniem 22 lutego 2019 roku.

 

Bonifikata w opłatach jednorazowych w 2020 roku wynosiła 50% opłaty należnej za lat 19, które pozostały do lat 20.

 

Warunki skorzystania z bonifikat w opłatach jednorazowych

 

Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej i skorzystania z bonifikaty ustalonej przez Radę Miejską w Głubczycach na rok 2020 należało zgłosić do Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Głubczycach (pokój numer 20) w terminie do dnia 15 marca 2020 roku. Natomiast termin wniesienia opłat przekształceniowych (rocznych i jednorazowych) upływa z dniem 31 marca każdego roku.

 

Bonifikata w opłatach jednorazowych w 2021 roku wynosić będzie 40% opłaty należnej za lat 18, które pozostały do lat 20.

 

Warunki skorzystania z bonifikaty w roku 2021 pozostają bez zmian, co oznacza, że zamiar wniesienia opłaty jednorazowej należy zgłosić do Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Głubczycach (pokój numer 20) w terminie do dnia 15 marca 2021 roku a termin wniesienia opłat przekształceniowych (rocznych i jednorazowych) upływa z dniem 31 marca każdego roku.

 


 

Formularz zgłoszeniowy:

 

Załączniki: PDFZgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w 2020 roku

 

Data publikacji: 10 stycznia 2020 roku

 

Link do strony informacyjnej z roku 2019: https://glubczyce.pl/2834/18/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego.html

Wersja XML