Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Ogłoszenie dla producentów rolnych zainteresowanych prowadzeniem działalności w zakresie uprawy maku i konopi włóknistych


Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 783 z późn. zm.) sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określa w drodze uchwały ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz ich rejonizację.

 

Uprawy te mogą być prowadzone na określonej powierzchni w wyznaczonych gminach na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie albo dodatkowo umowy kontraktacji zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy na prowadzenie działalności w zakresie skupu wymienionych roślin.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego rozpoczął procedurę przygotowania projektu uchwały dla terenu województwa opolskiego na 2019 roślin.

 

Producenci i rolnicy zainteresowani uprawami maku i konopi włóknistych w 2019 roku na terenie gminy Głubczyce proszeni są o złożenie w terminie do dnia 28 listopada 2018 roku pisemnie na adres tut. Urzędu Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa lub drogą elektroniczną na adres:

lub faksem na nr (0 77) 485 24 16 deklaracji zawierającej:


1)      nazwę (imię i nazwisko) producenta rolnego,
2)      jego adres,
3)      rodzaj uprawy, którą producent jest zainteresowany
4)      powierzchnię przeznaczoną do ew. uprawy maku i/oraz konopi włóknistych.

 

Wersja XML